منابع فلسطینی از شهادت دو فلسطینی در حمله جنگنده‌های اسرائیلی به مناطقی در شرق بیت حانون خبر دادند

منابع فلسطینی از شهادت دو فلسطینی در حمله جنگنده‌های اسرائیلی به مناطقی  در شرق بیت حانون خبر دادند

منابع فلسطینی از شهادت دو فلسطینی در حمله جنگنده‌های اسرائیلی به مناطقی در شرق بیت حانون خبر دادند

Palestine

Click Here For Refrence Page