مسحلین “سریه حلب للمهام الخاصه” مدعی بمب گذاری در مسیر خودروی ارتش سوریه در شرق حلب شدند و اعلام کردند که در این عملیات، یکی از نیروهای ارتش سوریه به شدت زخمی شد.

مسحلین “سریه حلب للمهام الخاصه” مدعی بمب گذاری در مسیر خودروی ارتش سوریه در شرق حلب شدند و اعلام کردند که در این عملیات، یکی از نیروهای ارتش سوریه به شدت زخمی شد.

مسحلین “سریه حلب للمهام الخاصه” مدعی بمب گذاری در مسیر خودروی ارتش سوریه در شرق حلب شدند و اعلام کردند که در این عملیات، یکی از نیروهای ارتش سوریه به شدت زخمی شد.

Syria

Click Here For Refrence Page