نقش آمریکا در نابودی اقتصاد لبنان ثابت شده است

نقش آمریکا در نابودی اقتصاد لبنان ثابت شده است

روزنامه الکترونیکی رأی الیوم به نقل از شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب‌الله لبنان گزارش داد: مداخله آمریکا در لبنان به همراه فساد طبقه حاکم، دو علت وخامت وضعیت اقتصادی و اجتماعی است. ? شیخ قاسم تأکید کرد: نقش آمریکا در نابودی اقتصاد لبنان، با دلایل قطعی، ثابت شده است. این مسئله دیگر بر کسی پوشیده نیست. ? وی گفت که برخی از گروههای موسوم به جامعه مدنی لبنان از سفارت آمریکا مبالغ هنگفتی دریافت می‌کنند تا کشور را ویران کنند و افکار عمومی را تغییر دهند و با جریان مقاومت مقابله کنند. ? معاون دبیر کل حزب‌الله لبنان گفت: آمریکا پس از 20 سال مجبور شد از افغانستان خارج شود و هم اکنون در حال خروج از سوریه و عراق است؛ زیرا پی برده که طرحهایش شکست خورده است. @alnujaba

Lebanon

Click Here For Refrence Page