بر اثر انفجار مین در منطقه کوتل خیرخانه شهر کابل، ۳ نفر شهید و ۱۱ نفر زخمی شدند.